Viser arkivet for stikkord finanskrise

Fiskeri og seismikk i finanskrisetider

Så vidt jeg har forstått, har det vært svært vanskelig for fiskere i Nord-Norge å få avsetning for fangsten etter at finanskrisen reduserte etterspørselen kraftig i de mest kjøpesterke markedene (Portugal, Spania, Italia)

Da må man kunne se det slik at om Oljedirektoratet kjøper ut fiskerne for en sommersesong (eller flere) har man vel nærmest en vinn-vinn situasjon.
Fiskerne beholder inntekt på nivå med tidligere år, tilgangen på fisk i markedet reduseres,noe som bør påvirke fiskeprisene i gunstig retning. Fangsttrykket på bestandene minskes, og nødvendig kartlegging av olje- og gassressurser blir utført.

Selv om det stilles spørsmål om mulige skadevirkninger på fiskebestander, forårsaket av seismikkskyting, har seismikk neppe like stor negativ effekt på fiskebestander og det marine miljø som fiskeriene selv. Tenker her på tapt garnbruk som fisker i årevis, utkast av småfisk, skader på havbunn fra tråling, etc. Dette i tillegg til den effekt det ordinære uttak fra bestandene har.

Et stjerneeksempel i så måte er kysttorsken. Denne bestanden har minsket radikalt i de senere år, mulige årsaker kan være oppdrettsvirksomhet, kommersielt fjord- og kystfiske, ukontrollert turistfiske/hobbyfiske,
forurensing,og andre faktorer.
Det er etter min mening vanskelig å påstå at oljevirksomhet generelt, og seismikkskyting spesielt, har hatt noen som helst innvirkning på denne bestandsnedgangen.

Det har og vært argumentert med at seismikkskyting ikke bare er en engangskartlegging, men vil vedvare gjennom hele driftsfasen for en eventuell oljeutvinning. Dette er forsåvidt riktig, men ikke helt slik det har vært framstilt.
I en tidlig fase kartlegger man store områder med såkalt 2-D seismikk. Ut fra de resultater man da får, går man videre med en mere detaljert 3-D kartlegging av de områdene som virker mest lovende.
Denne 3-D kartleggingen vil så danne grunnlag for en eventuell prøveboring.
Hvis prøveboring/brønntesting gir et gunstig resultat, blir det en utbygging av feltet. Gjentatt seismikkskyting vil da bli benyttet for å overvåke utviklingen i reservoarene over tid, såkalt 4-D seismikk. Denne 4-D seismikken vil da være begrenset til arealet over olje/gassreservoaret, og dermed kun berøre sterkt avgrensede områder.

Til slutt må vi vel alle innse at tilgang på energi er en av grunnforutsetningene for et moderne velferdssamfunn som vårt, dette gjelder ikke minst fiskerinæringen.

Hvis man ønsker å ha tilgang på energi, må man og være villig til å akseptere noen ulemper!