Fiskeri og seismikk i finanskrisetider

Så vidt jeg har forstått, har det vært svært vanskelig for fiskere i Nord-Norge å få avsetning for fangsten etter at finanskrisen reduserte etterspørselen kraftig i de mest kjøpesterke markedene (Portugal, Spania, Italia)

Da må man kunne se det slik at om Oljedirektoratet kjøper ut fiskerne for en sommersesong (eller flere) har man vel nærmest en vinn-vinn situasjon.
Fiskerne beholder inntekt på nivå med tidligere år, tilgangen på fisk i markedet reduseres,noe som bør påvirke fiskeprisene i gunstig retning. Fangsttrykket på bestandene minskes, og nødvendig kartlegging av olje- og gassressurser blir utført.

Selv om det stilles spørsmål om mulige skadevirkninger på fiskebestander, forårsaket av seismikkskyting, har seismikk neppe like stor negativ effekt på fiskebestander og det marine miljø som fiskeriene selv. Tenker her på tapt garnbruk som fisker i årevis, utkast av småfisk, skader på havbunn fra tråling, etc. Dette i tillegg til den effekt det ordinære uttak fra bestandene har.

Et stjerneeksempel i så måte er kysttorsken. Denne bestanden har minsket radikalt i de senere år, mulige årsaker kan være oppdrettsvirksomhet, kommersielt fjord- og kystfiske, ukontrollert turistfiske/hobbyfiske,
forurensing,og andre faktorer.
Det er etter min mening vanskelig å påstå at oljevirksomhet generelt, og seismikkskyting spesielt, har hatt noen som helst innvirkning på denne bestandsnedgangen.

Det har og vært argumentert med at seismikkskyting ikke bare er en engangskartlegging, men vil vedvare gjennom hele driftsfasen for en eventuell oljeutvinning. Dette er forsåvidt riktig, men ikke helt slik det har vært framstilt.
I en tidlig fase kartlegger man store områder med såkalt 2-D seismikk. Ut fra de resultater man da får, går man videre med en mere detaljert 3-D kartlegging av de områdene som virker mest lovende.
Denne 3-D kartleggingen vil så danne grunnlag for en eventuell prøveboring.
Hvis prøveboring/brønntesting gir et gunstig resultat, blir det en utbygging av feltet. Gjentatt seismikkskyting vil da bli benyttet for å overvåke utviklingen i reservoarene over tid, såkalt 4-D seismikk. Denne 4-D seismikken vil da være begrenset til arealet over olje/gassreservoaret, og dermed kun berøre sterkt avgrensede områder.

Til slutt må vi vel alle innse at tilgang på energi er en av grunnforutsetningene for et moderne velferdssamfunn som vårt, dette gjelder ikke minst fiskerinæringen.

Hvis man ønsker å ha tilgang på energi, må man og være villig til å akseptere noen ulemper!

Vist 299 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Jeg er enig med Dagfinn Vegard Sæter, i at vi også i framtiden vil være avhengi av både olje og gass. Det tror jeg de som driver innen fiskerinæringen, både på sjø som på land. Men om man bare kunne akseptere vinnmøller så ville disse bidra til å redusere forbruket av fosilt brendsel. Dette bilde vil kansje bidra til et annet syn på disse hvite kjempene som som jeg traff på oppe i fjellene, bak en vakker landsby øst på Kreta. Jeg mener de tok seg ganske bra ut der de sto, å bidro til å
skaffe tilgang på etterlengta strømforsyning.
Bilde er litt svakt på grunn av at jeg har fotografert dette fra et foto seg tok for noen år siden.

Dagfinn Vegard Sæter, din påstand om at vi har en “vinn-vinn situasjon” om OD får betale ut fiskerne viser vel at den kompetansen du har på dette området er lik null? Tror du det bare er fiskere som lever av norske fiskerier? Hva med de mange små kystsamfunn som er avhengig av disse fiskerne for å kunne fungere? Ta kontakt med forskjellige kystkommuner langs kysten, spør disse om hva de opplevde da kvotene var på et lavmål, det er mulig du da får et annet syn på hvordan verden fungerer enn det du har i dag! Jeg, og flere med meg, som er kritiske til oppstart av petroleumsvirksomhet i Nordland VI, VII og Troms II har da ikke påstått at kysttorskbestanden er truet av seismikk, så det er vanskelig for meg å forstå hvorfor du bringer denne bestanden inn i debatten. I siste setning skriver du: “Hvis man ønsker å ha tilgang på energi, må man og være villig til å akseptere noen ulemper” !
Min definisjon på ordet “ulempe” er at det er en negativ bieffekt av noe som jeg kan leve med. Jeg kan ikke se at det er en “ulempe” at noen hundre fiskere, og de som jobber i fiskeindustrien i de områder som måtte bli berørt ved petroleumsvirksomhet i Nordland VI, VII og Troms II, blir stående uten inntekt, og dermed være utelukket fra å være med på skape verdier til nytte for landet/samfunnet også i fremtiden.. Jeg vil betegne det som en KATASTROFE og en OVERKJØRING av de rettigheter man har som innbygger i dette landet. Jeg tviler på at noen som helst, ikke du en gang, ville akseptert å slutte med en jobb som gir deg inntekt og livsgrunnlag bare for å slippe til en kortsiktig profittnæring som ikke ville gi positive ringvirkninger i deres nærmiljø.
Hilmar Madsen, jeg er enig med deg i at vindmøller er et majestetisk syn, jeg synes det er fascinerende å se hva mennesket har klart å skapt, men jeg ville være virkelig imponert om norske myndigheter ville gått inn i prosjekt der man gikk inn for å utnytte tidevann og havstrømmer. Det jeg har klart å finne ut om slike ting er at man har mer igjen for hver investert krone på slike prosjekter enn på vindmøller. Tidevann og havstrømmer er noe som hele tiden er i bevegelse, i motsetning til vind, jeg har da opplevd vindstille dager overalt der jeg har vært. Man utnytter visstnok mer av energien også med slike anlegg i forhold til vindmøller.Jeg skal til slutt legge til noen bilder av “hvite kjemper” som vi passerer hver gang vi går forbi Havøysund, og de stod som vanlig stille da vi gikk forbi siste gang, det var ikke vindstille engang!

Det er jo en mulighet for at disse vinnmøllene sto stille på grunn av to ting. 1.Vinnstille 2.Stanset forde at det var en for stor produksjon av strøm.
De hvite møllene bør ikke være noe problem om de blir plassert på egnet sted. I farleder og mitt i et turtereng, bør ikke slike monteres. Vi må være villigg til å ofre noe for det velferdssamfunn vi ønsker å ha i fremtiden. Det gjelder også gass og olje. Samfunnet stopper helt om vi legger oljehvirksomheten død. 5 års stans, vil gi varige skader, i forbindelse med at vi mister verdigfull kompetanse. Som etter 5 år blir vanskelig å erstatte. Strømproduksjon fra havstrømmer kommer også i tillegg til vinnmøller å bidra til mindre forbruk av fosilt brendsel. Men det kommer til å gå mange ti år før fosilt brendsel blir unødvendig, til sjøss som til lands. Det må vi bare innse, og dermed akseptere en olje og gassproduksjon. Jeg lurer på Per Roger Vikten. Mener du at vi i den fortsatte bruk av fosilt brendsel skal basere det på import, og betale en enda høyere pris en i dag. Hva da med forurensing i disse områdene, som vil tilta mere en før? Da blir det jo som jeg pekte på, at det blir skit i det, bare vi ikke får det utafor vår dør.

Goddag Hr. Madsen, eller skal jeg si “goddag mann, økseskaft” ? Hvis du hadde lest innlegget mitt ville du sett at jeg skriver jo at det ikke var vindstille, slik at du trenger ikke liste det opp som en grunn! Over til noe annet, jeg har ikke påstått at vi skal importere kraft eller energi fra utlandet, strengt tatt skulle slikt vært unødvendig, vi er langt fra det største landet i verden, men vi er en av de største leverandørene av forskjellige typer energi, også ren energi! Jeg er nødt til å spørre om du har fått inngående kjennskap til at Nordsjøen og Nordområdene er tomme for det man kan betegne som “fossilt brensel” ? Har jo inntrykk av det når du og flere jeg vil betegne som tilhengere av oljevirksomhet utenfor våre områder snakker om at vi er ille ute hvis vi ikke åpner for produksjon utenfor Lofoten og Vesterålen. La det være sagt med en gang, jeg er mot åpning for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten/Vesterålen og Senja, det er neppe noen overraskelse for noen, jeg mener vi kan utnytte ressursene som finnes i Nordsjøen og i de andre områdene i nord før vi overhodet begynner å tenke på slikt! I tillegg synes jeg fiskerne allerede i dag har gitt fra seg mye områder for å tilfredstille samfunnets sult etter petroleumsprodukter, jeg er klar over at folk flest ikke tenker over det, av den enkle årsak at i forhold til resten av samfunnet er vi ikke så mange fiskere, og de områdene vi jobber i, ikke har så stor betydning for blant annet Hilmar Madsen, av den enkle årsak: “Ute av syne, ute av sinn” !
Vi har heller ikke fått noen garantier overhodet fra oljeselskaper om at slik virksomhet vil gi arbeidsplasser av betydning her
I tillegg har områdene utenfor her stor betydning for de neste generasjoner av forskjellige arter fisk, for ikke å glemme at sokkelen utenfor her ikke kan sammenlignes med områdene i Nordsjøen eller i andre nordområder, det er forresten ingen områder det drives petroleumsvirksomhet på i verden nå som er sammenlignbare med sokkelen utenfor her.

Det jeg nå er klar over, er at det har ingen hensikt å drive noen form for påvirkning. Du viker ikke en cm fra det du tror på. Det er greit, men du mener og skriver det svart på hvitt, at det er helt greit å fortsette oljeboringen i nordsjøen og starte på nye utvinninger oppe i nord. Dermed har du underskrevet på det jeg har sakt, at du med fler ikke har noe i mot at det forurenses alle andre steder en utafor din egen dør.
Dette er verre en alt annet, og viser en nedlatende holdning overfor andres syn på saken. Har du spurt de som bor nord for Troms, hva de sier om forurensning av oljesøl?

Nei, det nytter nok ikke å påvirke. Jeg har ikke underskrevet på at jeg aksepterer oljesøl, jeg har hele tiden argumentert i forhold til areal, og “overtagelse” av områder. Når det gjelder oljesøl påpeker jo alle oljetilhengerne overfor blant annet meg, at teknologien i oljeindustrien er kommet så langt, og kravene i forbindelse med utvinning av olje/gass er så strenge at slikt vil ikke forekomme. Det er jo da underlig at du finner ut at undertegnede er for at man kan forurense andre steder bare det ikke skjer her ?
Forurenser petroleumsvirksomhet, eller forurenser den ikke ?
Det kunne vært greit å få avklart.

God aften. Jeg forventer at ale uanset for/mot olje/gass forstår at jeg ikke har forfektet at det ikke vil eller kan forekomme utslipp. Teknologien er kommet langt men ingen kan forutsi om det kan komme til å skje noe. Ingen ting man foretar seg er sikkert. Selv om det bare er å gå opp i en stige. Om industrien ikke har tatt sjangser under industrialiseringen, ja da har vi fremdeles brukt årer og hest.

“men jeg ville være virkelig imponert om norske myndigheter ville gått inn i prosjekt der man gikk inn for å utnytte tidevann og havstrømmer.”

Per Roger : Kor mange garnlænke trur du d bi låv å sætt i Moskenesstraumen vess DÆR bi tidevannskraftværk ?? Då bi d garantert skrik og rop om førrtrænging a feskeran ijæn.. Mæ tidevannskraft bi områdan d gjeill pærmanænt stængt førr ainna bruk. Om d bi oljeboring, bi d begrænsninge i en leite / borefase.Ikkje ættepå. Nei, eg anser “ja tell nei, og bort mæ vækk” som d argumeinnte som blir mæst brukt i “nei” leirn… Se i Lofotposten når di har di småe portrættintervjuan; oljeboring ? Nei då går d tell h….. her oppe. Vindmølle ? Nei di e stygg og dræp fuglan… Mæn aille syns både bænsin og strømmen e førr dyr…

J.B, sett deg litt inn i virkelighetens verden før du kommer med tåpelige argumenter! Det er ingen som setter en eneste garnlenke i Moskstraumen, det er for sterk strøm for å kunne berge bruk i de forskjellige straumene som kunne være aktuell for slike installasjoner! Fiskerne vil overhodet ikke bli fortrengt om det blir satt ned turbiner i både Moskstraumen, Sundstraumen, Nappstraumen, Gimsøystraumen eller forsåvidt hvilken som helst straum i Norge!

Nei, eg ha jo ikkje dri ei garnlænka dær.. Kor tåpelig eg e.. Kainn mainn trål åver turbinan og ?? Kor stor seilingsdybde e d antatt d bi i Sundstraumen om dær bi turbina ?

Det finnes rom for både for fisk og olje/gass om det gjøres rett. Oljeselskapet North Energy ser på om det er mulig å skyte seismikk og utvinne olje, gjennom tuneller fra land og ut til oljefeltene.

Da vil ikke fiskeriene bli berørt og vi får ingen oljerigger ute i sjøen. Ingen forurensing vil da være mulig, siden oljen pumpes opp via tuneller. Kun ved utskipning vil det være mulig med lekkasjer, men vi har uansett olje transport utenfor kysten, fra russiske supertankere. Muligens kan et gass og oljerør legges fra Lofoten og ned til Nordland feltene i sør, slik at vi ikke får utskipning i det hele tatt.

Ler mer om hvordan North Energy vurdere å utvinne olje, på min blogg på http://mittnord-norge.origo.no

Annonse

Nye bilder